Η Siemens διέγραψε 73.761.549, 63 ευρώ

ανεξόφλητες εισπρακτέες απαιτήσεις της έναντι φορέων του ελληνικού Δημοσίου! Έτσι εξηγούνται όλα...

youtube