Πιέστε ελαφρά την κοιλιακή χώρα, από αριστερά προς δεξιά,

για να δημιουργήσετε χώρο για το γλυκό.

youtube